تصاویر مربوط به ایستگاه صلواتی در دومین روز از ماه محرم در شهر دوراهک را مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Dovvom-Moharram-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Dovvom-Moharram-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Dovvom-Moharram-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Dovvom-Moharram-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Dovvom-Moharram-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Dovvom-Moharram-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Dovvom-Moharram-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Dovvom-Moharram-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Dovvom-Moharram-9.jpg