تصاویر مربوط به ایستگاه صلواتی در اولین روز از ماه محرم در شهر دوراهک را مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-17.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Istgah-Salavati-Avval-Moharram-18.jpg