به گزارش دوراهک؛ ایستگاه صلواتی هیئت شهدا در هفتمین روز ماه محرم در شهر دوراهک برگزار گردید.

تصاویر مربوط به ایستگاه صلواتی هیئت شهدا شهر دوراهک را مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_20161009_145108.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/5.jpg