گروه های دانشجویی که در قالب شرکت های کار آفرینی فعالیت می کنند و در دنیا به startup weekend یا در فارسی به اردوهای کار آفرینی مشهور است.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/KarAfarini-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/KarAfarini-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/KarAfarini-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/KarAfarini-4.jpg