بازسازی واقعه غدیر امروز همزمان با عید غدیر خم در شهر دوراهک برگزار گردید.

این مراسم ابتدا با پیاده روی خانوادگی از پایگاه مقاومت امام خمینی(ره) {بسیج قدیم} تا ایستگاه تلوزیونی صدا و سیما {تل عباس} صورت گرفت و پس از نمایش بازسازی واقعه غدیر به حاضران جوایز نفیسی اهدا گردید.

لازم به ذکر است نمایش بازسازی واقعه غدیر خم به همت سپاه ناحیه دیر ، حوزه جندالله و شهرداری و شورای اسلامی شهر دوراهک با همراهی بسیجیان در محل یاد شده برگزار شد.

تصاویر مربوطه را در ادامه مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-17.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-18.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-19.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-20.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-21.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-22.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-23.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-24.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-25.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-26.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-27.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-28.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-29.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-30.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-31.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-32.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-33.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-34.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Bazsazi-Ghadir-35.jpg