به گزارش دوراهک ، تجلیل از پیر غلامان حسینی و چاوشی خوانی در هیئت شهدا شهر دوراهک برگزار گردید.

مراسم تجلیل از پیرغلامان حسینی و چاوشی خوانی در هیئت شهدا شهر دوراهک با حضور پرشور اقشار مردم و همچنین مسولین شهر برگزار گردید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6362.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6358.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6354.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6347.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6340.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6335.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6333.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6326.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6324.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6304.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6298.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/14-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/14-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/14-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_0974.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6307.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6279.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6281.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6282.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/IMG_6285.jpg