به مناسبت ماه محرم مراسم تعزیه خوانی کاروان شهادت به همّت هیئت شهدا دوراهک و با همکاری حوزه جندالله، شهرداری و شورای اسلامی امروز ساعت ۱۴ در گلزار شهدا شهر دوراهک برگزار گردید.

عکس: سعید دوراهکی زاده

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-17.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-18.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-19.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-20.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-21.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-22.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-23.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-24.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-25.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-26.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-27.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-28.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-29.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-30.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-31.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-32.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-33.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-34.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-35.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-36.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-37.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-38.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-39.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-40.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-41.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-42.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-43.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-44.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-45.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-46.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-47.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tazieh-48.jpg