مراسم سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا در مسجد فاطمه زهرا شهر دوراهک برگزار شد.

این مراسم از طرف حوزه جندالله و با سخنرانی حاج آقا بحرانی اجرا گردید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-9.jpg

منبع: سایت حوزه جندالله شهر دوراهک