جلسه پروژه مهر با حضور ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان در شهرداری دوراهک برگزار شد.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahrdari-Dorahak-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahrdari-Dorahak-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Shahrdari-Dorahak-3.jpg

منبع: شهرداری دوراهک