رژه نیروهای مسلح عصر ‌چهارشنبه سی‌و‌یکم شهریور ماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در شهرستان دیّر برگزار شد.

بسیجیان شهر دوراهک نیز به مانند دیگر بسیجیان حضور گسترده ای از خود نشان دادند.

گفتنی است شهرستان دیر نیز طبق این آیین هرساله در کنار ساحل خلیج فارس با گردهمایی همه ی نیروهای مسلح این شهرستان به رژه می پردازند. این مراسم در شهر دیر با حضور فرماندهان ارشد نظامی مناطق جنوب استان برگزار شد.

تصاویر مربوطه را در ادامه مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-18.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-19.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-20.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-21.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-22.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-23.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-24.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-25.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-26.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-27.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-28.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-29.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-30.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-31.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-32.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Hafte-Defae-Moghaddas-33.jpg