به گزارش دوراهک: زنجیر زنی و دیدار با خانواده شهدا شهر دوراهک برگزار گردید.

تصاویر مربوط را به زنجیر زنی و دیدار با خانواده شهدا را مشاهده می نمایید.

img_1660

img_1656

img_1650

img_1649

img_1640

img_1605

img_1609

img_1612

img_1629

img_1631

img_1598

img_1585

img_1582

img_1577

img_1572

img_1571

img_1567

img_1556

img_1555