بی ریاترین و ساده ترین ایستگاه صلواتی را در خیابان شهید علی سلمانی شهر دوراهک مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IstgahSalavati.jpg