تصاویر مربوط به شب اول محرم در حسینیه شهید دستغیب دوراهک را مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Avval-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Avval-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Avval-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Avval-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Avval-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Avval-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Avval-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Avval-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-8.jpg