تصاویر مربوط به شب سوم محرم در حسینیه علی اصغر  دوراهک را مشاهده می نمایید.

img_1160

img_1162

img_1164

img_1165

img_1169

img_1158

img_1156

img_1144

img_1128

img_1133

img_1118

img_1115

img_1094

img_1091

img_1089

img_1088