تصاویر مربوط به شب چهارم محرم در حسینیه شهید دستغیب دوراهک را مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Shab-Cheharom-Moharram-Hosseinieh-Shahid-Dastgheib-17.jpg