عزاداری روز تاسوعای حسینی در شهرستان دیر برگزار گردید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-17.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-18.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-19.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-20.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-21.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-22.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-23.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-24.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-25.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Azadari-26.jpg