عزاداری شب تاسوعای حسینی در حسینیه حضرت اباالفضل العباس (ع) شهر دوراهک را مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Abalfazl-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Abalfazl-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Abalfazl-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Abalfazl-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Abalfazl-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Abalfazl-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Abalfazl-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Abalfazl-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Abalfazl-9.jpg