فاطمه حمامى که با معلولیت ۸۵ درصدی روبروست، طرحی از علی دایی را نقاشی کرد. او اهل سفیدشهر کاشان است.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg