تصاویری از عید غدیر خم در دهستان سرمستان را مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Sarmastan-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Sarmastan-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Sarmastan-2.jpg