مراسم تعزیه روز عاشورا در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک را مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Dastgheib-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Dastgheib-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Dastgheib-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Dastgheib-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Dastgheib-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Dastgheib-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Dastgheib-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Dastgheib-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Dastgheib-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hosseinieh-Dastgheib-10.jpg