مراسم روز عرفه در شهر دوراهک برگزار گردید که تصاویری از آن در ذیل مشاهده می نمایید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/Marasem-Arafeh-10.jpg