مراسم زنجیرزنی و سینه زنی هیئت های شهر دوراهک در شب تاسوعا در میدان امام حسین(ع) این شهر برگزار گردید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0010.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0022.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0023.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0025.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0027.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0029.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0040.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0042.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0045.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0048.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0054.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0056.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0058.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0060.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0062.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0065.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0072.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0069_001.jpg