همایش بزرگ پیروان امامت ، یاوران ولایت با حضور هیئت های عزاداری در شهر دوراهک برگزار گردید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-41.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-17.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-18.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-19.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-20.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-21.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-22.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-23.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-24.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-25.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-26.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-27.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-28.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-29.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-30.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-31.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-32.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-33.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-34.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-35.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-36.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-37.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-38.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-39.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-40.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Tasoua-42.jpg