در پنجمین روز ماه محرم همایش شیرخوارگان حسینی به همت هیئت فاطمیه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک برگزار گردید.

عکس: خانم عاشوری

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-19.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-17.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Hamayesh-Shirkhargan-Hosseini-18.jpg