در شب و روز تاسوعای حسینی هیئت شهدای شهر دوراهک اقدام به پخت غذای نذری نمود.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-16.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-17.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-18.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-19.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-20.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-21.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Nazri-22.jpg