۹ نفر از دانش آموزان هنرستان استاد شهریار شهر دوراهک در دانشگاه های دولتی پذیرفته شدند.

با تلاش های پیگیر و مستمر دانش آموزان ، کادر آموزشی و اداری هنرستان شهید دوراهکی(استاد شهریار) تعداد ۹ نفر از دانش آموزان این هنرستان در دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند.

اسامی دانش آموران قبولی به شرح ذیل می باشد:

۱- وحید عبدالهی – دانشکده شهید باهنرشیراز  – مهندسی ابزار دقیق

۲- شهاب بردستانی – دانشکده شهید باهنر شیراز  –  مهندسی ابزار دقیق

۳- امیر باقری  –  دانشکده شهید باهنرشیراز  –  مهندسی ابزار دقیق

۴- سامان میرزایی  –  دانشکده شهید باهنرشیراز  –  مهندسی ابزار دقیق

۵- علی ارشادی   –  دانشکده شهید باهنرشیراز  –  مهندسی ابزار دقیق

۶- مسعود خلیفه  –  دانشکده امام خامنه ای بوشهر  –  مهندسی الکترونیک

۷- محمد جواد فاریابی  – دانشکده امام خامنه ای بوشهر  –  مهندسی الکترونیک

۸- علیرضا میرزایی  –  دانشکده امام خامنه ای بوشهر  –  مهندسی الکترونیک

۹- یاسر جاتوت  –  دانشکده فنی و مهندسی باهنر شیراز  –  مهندسی ابزار دقیق

منبع: پارس جنوب