ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر دوراهک برگزار نمود:

کارگاه آموزشی خانواده به سبک زندگی اسلامی ویژه خواهران امروز عصر در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک برگزار گردید.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Kargah-Amoozeshi-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Kargah-Amoozeshi-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Kargah-Amoozeshi-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Kargah-Amoozeshi-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Kargah-Amoozeshi-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Kargah-Amoozeshi-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Kargah-Amoozeshi-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Kargah-Amoozeshi-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/10/Kargah-Amoozeshi-9.jpg