یادواره ۱۳ کبوتر خونین بال و اربعین شهدای گمنام شهر دوراهک با حضور پرشور اقشار مردم و همچنین مسئولین شهر و شهرستان دیر برگزار گردید .

در ادامه تصاویر مربوطه را مشاهده می نمایید .

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0476_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0477_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0482_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0486_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0489_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0492_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0503_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0505_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0512_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0519_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0520_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0522_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0523_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0541_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0542_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0544_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0548_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0551_001.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0552_001.jpg

.