دوراهک

» نما

نوحه پامنبری شب بیست و دوم محرم در حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٢٠

دریافت

سینه زنی شب دوم محرم در حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٦/٣١

بخش اول

دریافت

بخش دوم

دریافت

سینه زنی سنتی شب پنجم محرم در هیئت شهدا دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٣

دریافت

زنجیرزنی شب ششم محرم با نوای امید اسلامی پور در حسینیه حضرت اباالفضل دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٤

دریافت

زنجیرزنی شب ششم محرم با نوای مشهدی حسن دوراهکی در حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٤

دریافت

زنجیرزنی شب دهم محرم در حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٨

دریافت

دمام زنی شب دوم محرم توسط هیئت قمر بنی هاشم دوراهک

١٣٩٦/٠٦/٣١

دریافت

دمام زنی شب چهارم محرم در حسینیه حضرت علی اصغر (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٢

دریافت

دمام زنی شب پنجم محرم در هیئت شهدا شهر دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٣

دریافت

مراسم پرفیض دعای ندبه با نوای حاج ابراهیم قانع در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک

١٣٩٥/١١/٢٩

دریافتبرچسب ها