پ
پ

جدول اوقات شرعی شهر دوراهک (شهرستان دیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی)

طول: ۵۱٫۹۸ / عرض: ۲۷٫۹۳

فروردین

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٤٨:٤٧ ٠٦:٠٥:٢٨ ١٢:٠٩:٢١ ١٨:١٣:٣٩ ١٨:٣٠:١٦ ٢٣:٣٠:٣٧
٠٢ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٤٧:٣٥ ٠٦:٠٤:٢٠ ١٢:٠٩:٠٣ ١٨:١٤:١١ ١٨:٣٠:٤٩ ٢٣:٣٠:١٧
٠٣ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٤٦:٢٤ ٠٦:٠٣:١٢ ١٢:٠٨:٤٥ ١٨:١٤:٤٤ ١٨:٣١:٢١ ٢٣:٢٩:٥٨
٠٤ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٤٥:١١ ٠٦:٠٢:٠٤ ١٢:٠٨:٢٧ ١٨:١٥:١٦ ١٨:٣١:٥٤ ٢٣:٢٩:٣٧
٠٥ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٤٣:٥٩ ٠٦:٠٠:٥٦ ١٢:٠٨:٠٩ ١٨:١٥:٤٨ ١٨:٣٢:٢٧ ٢٣:٢٩:١٧
٠٦ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٤٢:٤٦ ٠٥:٥٩:٤٨ ١٢:٠٧:٥١ ١٨:١٦:٢٠ ١٨:٣٢:٥٩ ٢٣:٢٨:٥٧
٠٧ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٤١:٣٣ ٠٥:٥٨:٣٩ ١٢:٠٧:٣٣ ١٨:١٦:٥٢ ١٨:٣٣:٣٢ ٢٣:٢٨:٣٦
٠٨ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٤٠:٢٠ ٠٥:٥٧:٣١ ١٢:٠٧:١٥ ١٨:١٧:٢٤ ١٨:٣٤:٠٤ ٢٣:٢٨:١٥
٠٩ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٣٩:٠٦ ٠٥:٥٦:٢٣ ١٢:٠٦:٥٧ ١٨:١٧:٥٦ ١٨:٣٤:٣٧ ٢٣:٢٧:٥٤
١٠ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٣٧:٥٢ ٠٥:٥٥:١٦ ١٢:٠٦:٣٩ ١٨:١٨:٢٨ ١٨:٣٥:١٠ ٢٣:٢٧:٣٣
١١ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٣٦:٣٨ ٠٥:٥٤:٠٨ ١٢:٠٦:٢١ ١٨:١٩:٠٠ ١٨:٣٥:٤٢ ٢٣:٢٧:١٢
١٢ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٣٥:٢٤ ٠٥:٥٣:٠٠ ١٢:٠٦:٠٣ ١٨:١٩:٣٢ ١٨:٣٦:١٥ ٢٣:٢٦:٥١
١٣ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٣٤:١٠ ٠٥:٥١:٥٣ ١٢:٠٥:٤٥ ١٨:٢٠:٠٣ ١٨:٣٦:٤٨ ٢٣:٢٦:٣٠
١٤ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٣٢:٥٦ ٠٥:٥٠:٤٦ ١٢:٠٥:٢٨ ١٨:٢٠:٣٥ ١٨:٣٧:٢٠ ٢٣:٢٦:٠٩
١٥ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٣١:٤٢ ٠٥:٤٩:٣٩ ١٢:٠٥:١٠ ١٨:٢١:٠٧ ١٨:٣٧:٥٣ ٢٣:٢٥:٤٧
١٦ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٣٠:٢٨ ٠٥:٤٨:٣٢ ١٢:٠٤:٥٣ ١٨:٢١:٣٩ ١٨:٣٨:٢٦ ٢٣:٢٥:٢٦
١٧ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٢٩:١٣ ٠٥:٤٧:٢٦ ١٢:٠٤:٣٥ ١٨:٢٢:١١ ١٨:٣٨:٥٩ ٢٣:٢٥:٠٥
١٨ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٢٧:٥٩ ٠٥:٤٦:٢٠ ١٢:٠٤:١٨ ١٨:٢٢:٤٣ ١٨:٣٩:٣٢ ٢٣:٢٤:٤٤
١٩ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٢٦:٤٥ ٠٥:٤٥:١٤ ١٢:٠٤:٠٢ ١٨:٢٣:١٥ ١٨:٤٠:٠٦ ٢٣:٢٤:٢٣
٢٠ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٢٥:٣١ ٠٥:٤٤:٠٩ ١٢:٠٣:٤٥ ١٨:٢٣:٤٧ ١٨:٤٠:٣٩ ٢٣:٢٤:٠٢
٢١ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٢٤:١٧ ٠٥:٤٣:٠٤ ١٢:٠٣:٢٩ ١٨:٢٤:١٩ ١٨:٤١:١٣ ٢٣:٢٣:٤١
٢٢ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٢٣:٠٣ ٠٥:٤٢:٠٠ ١٢:٠٣:١٣ ١٨:٢٤:٥١ ١٨:٤١:٤٦ ٢٣:٢٣:٢١
٢٣ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٢١:٥٠ ٠٥:٤٠:٥٦ ١٢:٠٢:٥٧ ١٨:٢٥:٢٤ ١٨:٤٢:٢٠ ٢٣:٢٣:٠٠
٢٤ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:٢٠:٣٧ ٠٥:٣٩:٥٢ ١٢:٠٢:٤٢ ١٨:٢٥:٥٦ ١٨:٤٢:٥٤ ٢٣:٢٢:٤٠
٢٥ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:١٩:٢٤ ٠٥:٣٨:٤٩ ١٢:٠٢:٢٧ ١٨:٢٦:٢٩ ١٨:٤٣:٢٩ ٢٣:٢٢:٢٠
٢٦ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:١٨:١١ ٠٥:٣٧:٤٧ ١٢:٠٢:١٢ ١٨:٢٧:٠٢ ١٨:٤٤:٠٣ ٢٣:٢٢:٠٠
٢٧ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:١٦:٥٩ ٠٥:٣٦:٤٥ ١٢:٠١:٥٨ ١٨:٢٧:٣٥ ١٨:٤٤:٣٨ ٢٣:٢١:٤١
٢٨ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:١٥:٤٧ ٠٥:٣٥:٤٤ ١٢:٠١:٤٤ ١٨:٢٨:٠٨ ١٨:٤٥:١٣ ٢٣:٢١:٢٢
٢٩ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:١٤:٣٥ ٠٥:٣٤:٤٤ ١٢:٠١:٣٠ ١٨:٢٨:٤٢ ١٨:٤٥:٤٨ ٢٣:٢١:٠٣
٣٠ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:١٣:٢٤ ٠٥:٣٣:٤٤ ١٢:٠١:١٧ ١٨:٢٩:١٥ ١٨:٤٦:٢٣ ٢٣:٢٠:٤٤
٣١ فروردین ١٤٠٢ ٠٤:١٢:١٣ ٠٥:٣٢:٤٥ ١٢:٠١:٠٤ ١٨:٢٩:٤٩ ١٨:٤٦:٥٨ ٢٣:٢٠:٢٦

اردیبهشت

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٤:١١:٠٣ ٠٥:٣١:٤٦ ١٢:٠٠:٥٢ ١٨:٣٠:٢٢ ١٨:٤٧:٣٤ ٢٣:٢٠:٠٨
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٤:٠٩:٥٤ ٠٥:٣٠:٤٨ ١٢:٠٠:٤٠ ١٨:٣٠:٥٦ ١٨:٤٨:١٠ ٢٣:١٩:٥٠
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٤:٠٨:٤٤ ٠٥:٢٩:٥١ ١٢:٠٠:٢٨ ١٨:٣١:٣٠ ١٨:٤٨:٤٦ ٢٣:١٩:٣٣
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٤:٠٧:٣٦ ٠٥:٢٨:٥٥ ١٢:٠٠:١٧ ١٨:٣٢:٠٤ ١٨:٤٩:٢٢ ٢٣:١٩:١٦
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٤:٠٦:٢٨ ٠٥:٢٨:٠٠ ١٢:٠٠:٠٧ ١٨:٣٢:٣٨ ١٨:٤٩:٥٨ ٢٣:١٨:٥٩
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٤:٠٥:٢٠ ٠٥:٢٧:٠٥ ١١:٥٩:٥٧ ١٨:٣٣:١٣ ١٨:٥٠:٣٤ ٢٣:١٨:٤٣
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٤:٠٤:١٤ ٠٥:٢٦:١١ ١١:٥٩:٤٧ ١٨:٣٣:٤٧ ١٨:٥١:١١ ٢٣:١٨:٢٨
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٤:٠٣:٠٨ ٠٥:٢٥:١٨ ١١:٥٩:٣٨ ١٨:٣٤:٢٢ ١٨:٥١:٤٧ ٢٣:١٨:١٢
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٤:٠٢:٠٢ ٠٥:٢٤:٢٦ ١١:٥٩:٣٠ ١٨:٣٤:٥٦ ١٨:٥٢:٢٤ ٢٣:١٧:٥٧
١٠ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٤:٠٠:٥٨ ٠٥:٢٣:٣٥ ١١:٥٩:٢١ ١٨:٣٥:٣١ ١٨:٥٣:٠١ ٢٣:١٧:٤٣
١١ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥٩:٥٤ ٠٥:٢٢:٤٥ ١١:٥٩:١٤ ١٨:٣٦:٠٦ ١٨:٥٣:٣٨ ٢٣:١٧:٢٩
١٢ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥٨:٥١ ٠٥:٢١:٥٥ ١١:٥٩:٠٧ ١٨:٣٦:٤١ ١٨:٥٤:١٥ ٢٣:١٧:١٥
١٣ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥٧:٤٩ ٠٥:٢١:٠٧ ١١:٥٩:٠٠ ١٨:٣٧:١٦ ١٨:٥٤:٥٢ ٢٣:١٧:٠٢
١٤ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥٦:٤٨ ٠٥:٢٠:٢٠ ١١:٥٨:٥٤ ١٨:٣٧:٥١ ١٨:٥٥:٣٠ ٢٣:١٦:٥٠
١٥ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥٥:٤٨ ٠٥:١٩:٣٣ ١١:٥٨:٤٩ ١٨:٣٨:٢٦ ١٨:٥٦:٠٧ ٢٣:١٦:٣٨
١٦ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥٤:٤٩ ٠٥:١٨:٤٨ ١١:٥٨:٤٤ ١٨:٣٩:٠٢ ١٨:٥٦:٤٥ ٢٣:١٦:٢٦
١٧ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥٣:٥١ ٠٥:١٨:٠٤ ١١:٥٨:٣٩ ١٨:٣٩:٣٧ ١٨:٥٧:٢٢ ٢٣:١٦:١٥
١٨ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥٢:٥٣ ٠٥:١٧:٢١ ١١:٥٨:٣٦ ١٨:٤٠:١٢ ١٨:٥٨:٠٠ ٢٣:١٦:٠٥
١٩ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥١:٥٧ ٠٥:١٦:٣٩ ١١:٥٨:٣٣ ١٨:٤٠:٤٨ ١٨:٥٨:٣٧ ٢٣:١٥:٥٥
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥١:٠٢ ٠٥:١٥:٥٨ ١١:٥٨:٣٠ ١٨:٤١:٢٣ ١٨:٥٩:١٥ ٢٣:١٥:٤٦
٢١ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٥٠:٠٨ ٠٥:١٥:١٨ ١١:٥٨:٢٨ ١٨:٤١:٥٩ ١٨:٥٩:٥٣ ٢٣:١٥:٣٧
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٤٩:١٦ ٠٥:١٤:٣٩ ١١:٥٨:٢٦ ١٨:٤٢:٣٤ ١٩:٠٠:٣٠ ٢٣:١٥:٢٩
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٤٨:٢٤ ٠٥:١٤:٠٢ ١١:٥٨:٢٦ ١٨:٤٣:٠٩ ١٩:٠١:٠٨ ٢٣:١٥:٢٢
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٤٧:٣٤ ٠٥:١٣:٢٦ ١١:٥٨:٢٥ ١٨:٤٣:٤٥ ١٩:٠١:٤٦ ٢٣:١٥:١٥
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٤٦:٤٥ ٠٥:١٢:٥١ ١١:٥٨:٢٦ ١٨:٤٤:٢٠ ١٩:٠٢:٢٣ ٢٣:١٥:٠٩
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٤٥:٥٧ ٠٥:١٢:١٧ ١١:٥٨:٢٧ ١٨:٤٤:٥٥ ١٩:٠٣:٠١ ٢٣:١٥:٠٣
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٤٥:١١ ٠٥:١١:٤٥ ١١:٥٨:٢٨ ١٨:٤٥:٣١ ١٩:٠٣:٣٨ ٢٣:١٤:٥٨
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٤٤:٢٦ ٠٥:١١:١٣ ١١:٥٨:٣٠ ١٨:٤٦:٠٦ ١٩:٠٤:١٥ ٢٣:١٤:٥٤
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٤٣:٤٣ ٠٥:١٠:٤٣ ١١:٥٨:٣٣ ١٨:٤٦:٤٠ ١٩:٠٤:٥٢ ٢٣:١٤:٥١
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٤٣:٠١ ٠٥:١٠:١٥ ١١:٥٨:٣٦ ١٨:٤٧:١٥ ١٩:٠٥:٢٩ ٢٣:١٤:٤٨
٣١ اردیبهشت ١٤٠٢ ٠٣:٤٢:٢٠ ٠٥:٠٩:٤٧ ١١:٥٨:٤٠ ١٨:٤٧:٥٠ ١٩:٠٦:٠٦ ٢٣:١٤:٤٥

خرداد

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٤١:٤١ ٠٥:٠٩:٢١ ١١:٥٨:٤٤ ١٨:٤٨:٢٤ ١٩:٠٦:٤٢ ٢٣:١٤:٤٣
٠٢ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٤١:٠٣ ٠٥:٠٨:٥٦ ١١:٥٨:٤٩ ١٨:٤٨:٥٨ ١٩:٠٧:١٨ ٢٣:١٤:٤٢
٠٣ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٤٠:٢٧ ٠٥:٠٨:٣٣ ١١:٥٨:٥٤ ١٨:٤٩:٣١ ١٩:٠٧:٥٣ ٢٣:١٤:٤٢
٠٤ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٩:٥٢ ٠٥:٠٨:١١ ١١:٥٩:٠٠ ١٨:٥٠:٠٥ ١٩:٠٨:٢٩ ٢٣:١٤:٤٢
٠٥ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٩:١٩ ٠٥:٠٧:٥٠ ١١:٥٩:٠٦ ١٨:٥٠:٣٨ ١٩:٠٩:٠٤ ٢٣:١٤:٤٢
٠٦ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٨:٤٧ ٠٥:٠٧:٣٠ ١١:٥٩:١٣ ١٨:٥١:١٠ ١٩:٠٩:٣٨ ٢٣:١٤:٤٤
٠٧ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٨:١٧ ٠٥:٠٧:١٢ ١١:٥٩:٢٠ ١٨:٥١:٤٢ ١٩:١٠:١٢ ٢٣:١٤:٤٦
٠٨ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٧:٤٩ ٠٥:٠٦:٥٥ ١١:٥٩:٢٨ ١٨:٥٢:١٤ ١٩:١٠:٤٥ ٢٣:١٤:٤٨
٠٩ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٧:٢٢ ٠٥:٠٦:٣٩ ١١:٥٩:٣٦ ١٨:٥٢:٤٥ ١٩:١١:١٨ ٢٣:١٤:٥١
١٠ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٦:٥٧ ٠٥:٠٦:٢٥ ١١:٥٩:٤٤ ١٨:٥٣:١٦ ١٩:١١:٥١ ٢٣:١٤:٥٥
١١ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٦:٣٤ ٠٥:٠٦:١٢ ١١:٥٩:٥٣ ١٨:٥٣:٤٦ ١٩:١٢:٢٢ ٢٣:١٤:٥٩
١٢ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٦:١٢ ٠٥:٠٦:٠٠ ١٢:٠٠:٠٢ ١٨:٥٤:١٦ ١٩:١٢:٥٤ ٢٣:١٥:٠٤
١٣ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٥:٥٢ ٠٥:٠٥:٥٠ ١٢:٠٠:١٢ ١٨:٥٤:٤٥ ١٩:١٣:٢٤ ٢٣:١٥:٠٩
١٤ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٥:٣٤ ٠٥:٠٥:٤١ ١٢:٠٠:٢٢ ١٨:٥٥:١٣ ١٩:١٣:٥٤ ٢٣:١٥:١٥
١٥ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٥:١٧ ٠٥:٠٥:٣٣ ١٢:٠٠:٣٢ ١٨:٥٥:٤١ ١٩:١٤:٢٣ ٢٣:١٥:٢٢
١٦ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٥:٠٢ ٠٥:٠٥:٢٦ ١٢:٠٠:٤٣ ١٨:٥٦:٠٨ ١٩:١٤:٥١ ٢٣:١٥:٢٩
١٧ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٤٩ ٠٥:٠٥:٢١ ١٢:٠٠:٥٤ ١٨:٥٦:٣٥ ١٩:١٥:١٩ ٢٣:١٥:٣٦
١٨ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٣٨ ٠٥:٠٥:١٨ ١٢:٠١:٠٥ ١٨:٥٧:٠٠ ١٩:١٥:٤٦ ٢٣:١٥:٤٤
١٩ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٢٩ ٠٥:٠٥:١٥ ١٢:٠١:١٦ ١٨:٥٧:٢٥ ١٩:١٦:١٢ ٢٣:١٥:٥٣
٢٠ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٢١ ٠٥:٠٥:١٤ ١٢:٠١:٢٨ ١٨:٥٧:٤٩ ١٩:١٦:٣٧ ٢٣:١٦:٠٢
٢١ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:١٥ ٠٥:٠٥:١٤ ١٢:٠١:٤٠ ١٨:٥٨:١٣ ١٩:١٧:٠١ ٢٣:١٦:١٢
٢٢ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:١١ ٠٥:٠٥:١٥ ١٢:٠١:٥٣ ١٨:٥٨:٣٥ ١٩:١٧:٢٥ ٢٣:١٦:٢٢
٢٣ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٠٨ ٠٥:٠٥:١٨ ١٢:٠٢:٠٥ ١٨:٥٨:٥٧ ١٩:١٧:٤٧ ٢٣:١٦:٣٢
٢٤ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٠٨ ٠٥:٠٥:٢٢ ١٢:٠٢:١٨ ١٨:٥٩:١٨ ١٩:١٨:٠٨ ٢٣:١٦:٤٣
٢٥ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٠٩ ٠٥:٠٥:٢٧ ١٢:٠٢:٣١ ١٨:٥٩:٣٨ ١٩:١٨:٢٩ ٢٣:١٦:٥٥
٢٦ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:١٢ ٠٥:٠٥:٣٤ ١٢:٠٢:٤٤ ١٨:٥٩:٥٧ ١٩:١٨:٤٨ ٢٣:١٧:٠٧
٢٧ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:١٦ ٠٥:٠٥:٤١ ١٢:٠٢:٥٧ ١٩:٠٠:١٥ ١٩:١٩:٠٧ ٢٣:١٧:١٩
٢٨ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٢٣ ٠٥:٠٥:٥٠ ١٢:٠٣:١٠ ١٩:٠٠:٣٢ ١٩:١٩:٢٤ ٢٣:١٧:٣١
٢٩ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٣١ ٠٥:٠٦:٠٠ ١٢:٠٣:٢٣ ١٩:٠٠:٤٨ ١٩:١٩:٤٠ ٢٣:١٧:٤٤
٣٠ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٤٠ ٠٥:٠٦:١١ ١٢:٠٣:٣٦ ١٩:٠١:٠٢ ١٩:١٩:٥٥ ٢٣:١٧:٥٧
٣١ خرداد ١٤٠٢ ٠٣:٣٤:٥٢ ٠٥:٠٦:٢٣ ١٢:٠٣:٤٩ ١٩:٠١:١٦ ١٩:٢٠:٠٩ ٢٣:١٨:١٠

تیر

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٥:٠٥ ٠٥:٠٦:٣٦ ١٢:٠٤:٠٢ ١٩:٠١:٢٩ ١٩:٢٠:٢١ ٢٣:١٨:٢٤
٠٢ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٥:١٩ ٠٥:٠٦:٥٠ ١٢:٠٤:١٥ ١٩:٠١:٤٠ ١٩:٢٠:٣٢ ٢٣:١٨:٣٨
٠٣ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٥:٣٥ ٠٥:٠٧:٠٥ ١٢:٠٤:٢٨ ١٩:٠١:٥٠ ١٩:٢٠:٤٢ ٢٣:١٨:٥٢
٠٤ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٥:٥٣ ٠٥:٠٧:٢١ ١٢:٠٤:٤١ ١٩:٠١:٥٩ ١٩:٢٠:٥١ ٢٣:١٩:٠٦
٠٥ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٦:١٢ ٠٥:٠٧:٣٨ ١٢:٠٤:٥٤ ١٩:٠٢:٠٧ ١٩:٢٠:٥٨ ٢٣:١٩:٢٠
٠٦ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٦:٣٣ ٠٥:٠٧:٥٦ ١٢:٠٥:٠٧ ١٩:٠٢:١٤ ١٩:٢١:٠٤ ٢٣:١٩:٣٤
٠٧ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٦:٥٥ ٠٥:٠٨:١٥ ١٢:٠٥:١٩ ١٩:٠٢:١٩ ١٩:٢١:٠٩ ٢٣:١٩:٤٩
٠٨ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٧:١٨ ٠٥:٠٨:٣٥ ١٢:٠٥:٣١ ١٩:٠٢:٢٣ ١٩:٢١:١٢ ٢٣:٢٠:٠٣
٠٩ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٧:٤٣ ٠٥:٠٨:٥٥ ١٢:٠٥:٤٣ ١٩:٠٢:٢٥ ١٩:٢١:١٤ ٢٣:٢٠:١٧
١٠ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٨:٠٩ ٠٥:٠٩:١٧ ١٢:٠٥:٥٥ ١٩:٠٢:٢٧ ١٩:٢١:١٥ ٢٣:٢٠:٣٢
١١ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٨:٣٧ ٠٥:٠٩:٣٩ ١٢:٠٦:٠٦ ١٩:٠٢:٢٧ ١٩:٢١:١٤ ٢٣:٢٠:٤٦
١٢ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٩:٠٥ ٠٥:١٠:٠٢ ١٢:٠٦:١٧ ١٩:٠٢:٢٦ ١٩:٢١:١٢ ٢٣:٢١:٠١
١٣ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٣٩:٣٥ ٠٥:١٠:٢٥ ١٢:٠٦:٢٨ ١٩:٠٢:٢٣ ١٩:٢١:٠٨ ٢٣:٢١:١٥
١٤ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٠:٠٦ ٠٥:١٠:٥٠ ١٢:٠٦:٣٩ ١٩:٠٢:١٩ ١٩:٢١:٠٣ ٢٣:٢١:٢٩
١٥ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٠:٣٩ ٠٥:١١:١٥ ١٢:٠٦:٤٩ ١٩:٠٢:١٤ ١٩:٢٠:٥٧ ٢٣:٢١:٤٣
١٦ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤١:١٢ ٠٥:١١:٤٠ ١٢:٠٦:٥٩ ١٩:٠٢:٠٧ ١٩:٢٠:٤٩ ٢٣:٢١:٥٧
١٧ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤١:٤٧ ٠٥:١٢:٠٧ ١٢:٠٧:٠٨ ١٩:٠١:٥٩ ١٩:٢٠:٤٠ ٢٣:٢٢:١١
١٨ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٢:٢٢ ٠٥:١٢:٣٤ ١٢:٠٧:١٧ ١٩:٠١:٥٠ ١٩:٢٠:٢٩ ٢٣:٢٢:٢٤
١٩ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٢:٥٩ ٠٥:١٣:٠١ ١٢:٠٧:٢٦ ١٩:٠١:٤٠ ١٩:٢٠:١٧ ٢٣:٢٢:٣٨
٢٠ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٣:٣٦ ٠٥:١٣:٢٩ ١٢:٠٧:٣٤ ١٩:٠١:٢٨ ١٩:٢٠:٠٣ ٢٣:٢٢:٥١
٢١ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٤:١٤ ٠٥:١٣:٥٨ ١٢:٠٧:٤٢ ١٩:٠١:١٤ ١٩:١٩:٤٨ ٢٣:٢٣:٠٤
٢٢ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٤:٥٤ ٠٥:١٤:٢٧ ١٢:٠٧:٥٠ ١٩:٠١:٠٠ ١٩:١٩:٣٢ ٢٣:٢٣:١٧
٢٣ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٥:٣٤ ٠٥:١٤:٥٧ ١٢:٠٧:٥٧ ١٩:٠٠:٤٤ ١٩:١٩:١٤ ٢٣:٢٣:٢٩
٢٤ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٦:١٤ ٠٥:١٥:٢٦ ١٢:٠٨:٠٣ ١٩:٠٠:٢٦ ١٩:١٨:٥٥ ٢٣:٢٣:٤١
٢٥ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٦:٥٦ ٠٥:١٥:٥٧ ١٢:٠٨:٠٩ ١٩:٠٠:٠٧ ١٩:١٨:٣٥ ٢٣:٢٣:٥٣
٢٦ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٧:٣٨ ٠٥:١٦:٢٨ ١٢:٠٨:١٥ ١٨:٥٩:٤٧ ١٩:١٨:١٣ ٢٣:٢٤:٠٤
٢٧ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٨:٢١ ٠٥:١٦:٥٩ ١٢:٠٨:٢٠ ١٨:٥٩:٢٦ ١٩:١٧:٤٩ ٢٣:٢٤:١٥
٢٨ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٩:٠٤ ٠٥:١٧:٣٠ ١٢:٠٨:٢٤ ١٨:٥٩:٠٣ ١٩:١٧:٢٤ ٢٣:٢٤:٢٥
٢٩ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٤٩:٤٨ ٠٥:١٨:٠١ ١٢:٠٨:٢٨ ١٨:٥٨:٣٩ ١٩:١٦:٥٨ ٢٣:٢٤:٣٥
٣٠ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٥٠:٣٢ ٠٥:١٨:٣٣ ١٢:٠٨:٣١ ١٨:٥٨:١٣ ١٩:١٦:٣١ ٢٣:٢٤:٤٥
٣١ تیر ١٤٠٢ ٠٣:٥١:١٧ ٠٥:١٩:٠٥ ١٢:٠٨:٣٤ ١٨:٥٧:٤٦ ١٩:١٦:٠٢ ٢٣:٢٤:٥٤

مرداد

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٢:٠٢ ٠٥:١٩:٣٧ ١٢:٠٨:٣٦ ١٨:٥٧:١٨ ١٩:١٥:٣١ ٢٣:٢٥:٠٢
٠٢ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٢:٤٧ ٠٥:٢٠:١٠ ١٢:٠٨:٣٨ ١٨:٥٦:٤٨ ١٩:١٤:٥٩ ٢٣:٢٥:١٠
٠٣ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٣:٣٣ ٠٥:٢٠:٤٢ ١٢:٠٨:٣٩ ١٨:٥٦:١٧ ١٩:١٤:٢٦ ٢٣:٢٥:١٨
٠٤ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٤:١٨ ٠٥:٢١:١٥ ١٢:٠٨:٣٩ ١٨:٥٥:٤٥ ١٩:١٣:٥٢ ٢٣:٢٥:٢٥
٠٥ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٥:٠٥ ٠٥:٢١:٤٧ ١٢:٠٨:٣٩ ١٨:٥٥:١٢ ١٩:١٣:١٦ ٢٣:٢٥:٣١
٠٦ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٥:٥١ ٠٥:٢٢:٢٠ ١٢:٠٨:٣٨ ١٨:٥٤:٣٧ ١٩:١٢:٣٩ ٢٣:٢٥:٣٧
٠٧ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٦:٣٧ ٠٥:٢٢:٥٢ ١٢:٠٨:٣٦ ١٨:٥٤:٠١ ١٩:١٢:٠١ ٢٣:٢٥:٤٢
٠٨ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٧:٢٤ ٠٥:٢٣:٢٥ ١٢:٠٨:٣٤ ١٨:٥٣:٢٣ ١٩:١١:٢٢ ٢٣:٢٥:٤٧
٠٩ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٨:١٠ ٠٥:٢٣:٥٨ ١٢:٠٨:٣١ ١٨:٥٢:٤٥ ١٩:١٠:٤١ ٢٣:٢٥:٥١
١٠ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٨:٥٧ ٠٥:٢٤:٣٠ ١٢:٠٨:٢٨ ١٨:٥٢:٠٥ ١٩:٠٩:٥٩ ٢٣:٢٥:٥٤
١١ مرداد ١٤٠٢ ٠٣:٥٩:٤٣ ٠٥:٢٥:٠٣ ١٢:٠٨:٢٤ ١٨:٥١:٢٤ ١٩:٠٩:١٦ ٢٣:٢٥:٥٧
١٢ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٠:٣٠ ٠٥:٢٥:٣٦ ١٢:٠٨:١٩ ١٨:٥٠:٤٢ ١٩:٠٨:٣١ ٢٣:٢٥:٥٩
١٣ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠١:١٦ ٠٥:٢٦:٠٨ ١٢:٠٨:١٤ ١٨:٤٩:٥٩ ١٩:٠٧:٤٦ ٢٣:٢٦:٠١
١٤ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٢:٠٣ ٠٥:٢٦:٤١ ١٢:٠٨:٠٩ ١٨:٤٩:١٥ ١٩:٠٦:٥٩ ٢٣:٢٦:٠٢
١٥ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٢:٤٩ ٠٥:٢٧:١٣ ١٢:٠٨:٠٢ ١٨:٤٨:٢٩ ١٩:٠٦:١٢ ٢٣:٢٦:٠٢
١٦ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٣:٣٥ ٠٥:٢٧:٤٦ ١٢:٠٧:٥٥ ١٨:٤٧:٤٣ ١٩:٠٥:٢٣ ٢٣:٢٦:٠٢
١٧ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٤:٢١ ٠٥:٢٨:١٨ ١٢:٠٧:٤٨ ١٨:٤٦:٥٥ ١٩:٠٤:٣٣ ٢٣:٢٦:٠١
١٨ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٥:٠٧ ٠٥:٢٨:٥٠ ١٢:٠٧:٤٠ ١٨:٤٦:٠٧ ١٩:٠٣:٤٣ ٢٣:٢٦:٠٠
١٩ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٥:٥٣ ٠٥:٢٩:٢٢ ١٢:٠٧:٣١ ١٨:٤٥:١٧ ١٩:٠٢:٥١ ٢٣:٢٥:٥٨
٢٠ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٦:٣٨ ٠٥:٢٩:٥٤ ١٢:٠٧:٢٢ ١٨:٤٤:٢٦ ١٩:٠١:٥٨ ٢٣:٢٥:٥٥
٢١ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٧:٢٤ ٠٥:٣٠:٢٦ ١٢:٠٧:١٢ ١٨:٤٣:٣٥ ١٩:٠١:٠٤ ٢٣:٢٥:٥٢
٢٢ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٨:٠٩ ٠٥:٣٠:٥٨ ١٢:٠٧:٠٢ ١٨:٤٢:٤٢ ١٩:٠٠:١٠ ٢٣:٢٥:٤٨
٢٣ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٨:٥٤ ٠٥:٣١:٢٩ ١٢:٠٦:٥١ ١٨:٤١:٤٩ ١٨:٥٩:١٤ ٢٣:٢٥:٤٤
٢٤ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:٠٩:٣٨ ٠٥:٣٢:٠١ ١٢:٠٦:٣٩ ١٨:٤٠:٥٥ ١٨:٥٨:١٨ ٢٣:٢٥:٣٨
٢٥ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:١٠:٢٢ ٠٥:٣٢:٣٢ ١٢:٠٦:٢٨ ١٨:٣٩:٥٩ ١٨:٥٧:٢٠ ٢٣:٢٥:٣٣
٢٦ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:١١:٠٦ ٠٥:٣٣:٠٣ ١٢:٠٦:١٥ ١٨:٣٩:٠٣ ١٨:٥٦:٢٢ ٢٣:٢٥:٢٧
٢٧ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:١١:٥٠ ٠٥:٣٣:٣٤ ١٢:٠٦:٠٢ ١٨:٣٨:٠٦ ١٨:٥٥:٢٣ ٢٣:٢٥:٢٠
٢٨ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:١٢:٣٣ ٠٥:٣٤:٠٥ ١٢:٠٥:٤٩ ١٨:٣٧:٠٨ ١٨:٥٤:٢٣ ٢٣:٢٥:١٢
٢٩ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:١٣:١٦ ٠٥:٣٤:٣٦ ١٢:٠٥:٣٥ ١٨:٣٦:١٠ ١٨:٥٣:٢٣ ٢٣:٢٥:٠٤
٣٠ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:١٣:٥٩ ٠٥:٣٥:٠٦ ١٢:٠٥:٢٠ ١٨:٣٥:١٠ ١٨:٥٢:٢٢ ٢٣:٢٤:٥٥
٣١ مرداد ١٤٠٢ ٠٤:١٤:٤١ ٠٥:٣٥:٣٦ ١٢:٠٥:٠٥ ١٨:٣٤:١٠ ١٨:٥١:١٩ ٢٣:٢٤:٤٦

شهریور

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:١٥:٢٢ ٠٥:٣٦:٠٦ ١٢:٠٤:٥٠ ١٨:٣٣:٠٩ ١٨:٥٠:١٧ ٢٣:٢٤:٣٦
٠٢ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:١٦:٠٤ ٠٥:٣٦:٣٦ ١٢:٠٤:٣٤ ١٨:٣٢:٠٨ ١٨:٤٩:١٣ ٢٣:٢٤:٢٦
٠٣ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:١٦:٤٥ ٠٥:٣٧:٠٦ ١٢:٠٤:١٨ ١٨:٣١:٠٥ ١٨:٤٨:٠٩ ٢٣:٢٤:١٥
٠٤ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:١٧:٢٥ ٠٥:٣٧:٣٥ ١٢:٠٤:٠١ ١٨:٣٠:٠٢ ١٨:٤٧:٠٥ ٢٣:٢٤:٠٤
٠٥ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:١٨:٠٥ ٠٥:٣٨:٠٤ ١٢:٠٣:٤٤ ١٨:٢٨:٥٩ ١٨:٤٥:٥٩ ٢٣:٢٣:٥٢
٠٦ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:١٨:٤٥ ٠٥:٣٨:٣٤ ١٢:٠٣:٢٦ ١٨:٢٧:٥٤ ١٨:٤٤:٥٣ ٢٣:٢٣:٣٩
٠٧ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:١٩:٢٤ ٠٥:٣٩:٠٢ ١٢:٠٣:٠٩ ١٨:٢٦:٥٠ ١٨:٤٣:٤٧ ٢٣:٢٣:٢٦
٠٨ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٠:٠٣ ٠٥:٣٩:٣١ ١٢:٠٢:٥٠ ١٨:٢٥:٤٤ ١٨:٤٢:٤٠ ٢٣:٢٣:١٣
٠٩ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٠:٤٢ ٠٥:٤٠:٠٠ ١٢:٠٢:٣٢ ١٨:٢٤:٣٨ ١٨:٤١:٣٣ ٢٣:٢٢:٥٩
١٠ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢١:٢٠ ٠٥:٤٠:٢٨ ١٢:٠٢:١٣ ١٨:٢٣:٣٢ ١٨:٤٠:٢٥ ٢٣:٢٢:٤٥
١١ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢١:٥٨ ٠٥:٤٠:٥٧ ١٢:٠١:٥٤ ١٨:٢٢:٢٥ ١٨:٣٩:١٧ ٢٣:٢٢:٣٠
١٢ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٢:٣٥ ٠٥:٤١:٢٥ ١٢:٠١:٣٤ ١٨:٢١:١٨ ١٨:٣٨:٠٨ ٢٣:٢٢:١٥
١٣ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٣:١٢ ٠٥:٤١:٥٣ ١٢:٠١:١٤ ١٨:٢٠:١٠ ١٨:٣٦:٥٩ ٢٣:٢١:٥٩
١٤ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٣:٤٩ ٠٥:٤٢:٢١ ١٢:٠٠:٥٤ ١٨:١٩:٠٢ ١٨:٣٥:٥٠ ٢٣:٢١:٤٣
١٥ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٤:٢٥ ٠٥:٤٢:٤٩ ١٢:٠٠:٣٤ ١٨:١٧:٥٤ ١٨:٣٤:٤٠ ٢٣:٢١:٢٧
١٦ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٥:٠١ ٠٥:٤٣:١٧ ١٢:٠٠:١٤ ١٨:١٦:٤٥ ١٨:٣٣:٣٠ ٢٣:٢١:١١
١٧ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٥:٣٧ ٠٥:٤٣:٤٥ ١١:٥٩:٥٣ ١٨:١٥:٣٦ ١٨:٣٢:٢٠ ٢٣:٢٠:٥٤
١٨ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٦:١٢ ٠٥:٤٤:١٣ ١١:٥٩:٣٢ ١٨:١٤:٢٦ ١٨:٣١:١٠ ٢٣:٢٠:٣٧
١٩ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٦:٤٧ ٠٥:٤٤:٤١ ١١:٥٩:١٢ ١٨:١٣:١٧ ١٨:٢٩:٥٩ ٢٣:٢٠:١٩
٢٠ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٧:٢٢ ٠٥:٤٥:٠٩ ١١:٥٨:٥١ ١٨:١٢:٠٧ ١٨:٢٨:٤٩ ٢٣:٢٠:٠٢
٢١ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٧:٥٦ ٠٥:٤٥:٣٧ ١١:٥٨:٣٠ ١٨:١٠:٥٧ ١٨:٢٧:٣٨ ٢٣:١٩:٤٤
٢٢ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٨:٣١ ٠٥:٤٦:٠٥ ١١:٥٨:٠٨ ١٨:٠٩:٤٧ ١٨:٢٦:٢٧ ٢٣:١٩:٢٦
٢٣ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٩:٠٤ ٠٥:٤٦:٣٢ ١١:٥٧:٤٧ ١٨:٠٨:٣٦ ١٨:٢٥:١٦ ٢٣:١٩:٠٧
٢٤ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٢٩:٣٨ ٠٥:٤٧:٠٠ ١١:٥٧:٢٦ ١٨:٠٧:٢٦ ١٨:٢٤:٠٥ ٢٣:١٨:٤٩
٢٥ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٣٠:١١ ٠٥:٤٧:٢٨ ١١:٥٧:٠٤ ١٨:٠٦:١٥ ١٨:٢٢:٥٤ ٢٣:١٨:٣٠
٢٦ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٣٠:٤٥ ٠٥:٤٧:٥٦ ١١:٥٦:٤٣ ١٨:٠٥:٠٥ ١٨:٢١:٤٢ ٢٣:١٨:١١
٢٧ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٣١:١٧ ٠٥:٤٨:٢٤ ١١:٥٦:٢٢ ١٨:٠٣:٥٤ ١٨:٢٠:٣١ ٢٣:١٧:٥٢
٢٨ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٣١:٥٠ ٠٥:٤٨:٥٢ ١١:٥٦:٠٠ ١٨:٠٢:٤٣ ١٨:١٩:٢٠ ٢٣:١٧:٣٣
٢٩ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٣٢:٢٢ ٠٥:٤٩:٢٠ ١١:٥٥:٣٩ ١٨:٠١:٣٣ ١٨:١٨:٠٩ ٢٣:١٧:١٤
٣٠ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٣٢:٥٥ ٠٥:٤٩:٤٨ ١١:٥٥:١٨ ١٨:٠٠:٢٢ ١٨:١٦:٥٨ ٢٣:١٦:٥٤
٣١ شهریور ١٤٠٢ ٠٤:٣٣:٢٧ ٠٥:٥٠:١٧ ١١:٥٤:٥٦ ١٧:٥٩:١١ ١٨:١٥:٤٧ ٢٣:١٦:٣٥

مهر

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٣:٥٨ ٠٥:٥٠:٤٥ ١١:٥٤:٣٥ ١٧:٥٨:٠١ ١٨:١٤:٣٦ ٢٣:١٦:١٥
٠٢ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٤:٣٠ ٠٥:٥١:١٣ ١١:٥٤:١٤ ١٧:٥٦:٥٠ ١٨:١٣:٢٥ ٢٣:١٥:٥٦
٠٣ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٥:٠١ ٠٥:٥١:٤٢ ١١:٥٣:٥٣ ١٧:٥٥:٤٠ ١٨:١٢:١٥ ٢٣:١٥:٣٦
٠٤ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٥:٣٣ ٠٥:٥٢:١١ ١١:٥٣:٣٢ ١٧:٥٤:٢٩ ١٨:١١:٠٥ ٢٣:١٥:١٧
٠٥ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٦:٠٤ ٠٥:٥٢:٤٠ ١١:٥٣:١٢ ١٧:٥٣:١٩ ١٨:٠٩:٥٥ ٢٣:١٤:٥٧
٠٦ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٦:٣٥ ٠٥:٥٣:٠٩ ١١:٥٢:٥١ ١٧:٥٢:١٠ ١٨:٠٨:٤٥ ٢٣:١٤:٣٨
٠٧ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٧:٠٦ ٠٥:٥٣:٣٨ ١١:٥٢:٣١ ١٧:٥١:٠٠ ١٨:٠٧:٣٦ ٢٣:١٤:١٨
٠٨ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٧:٣٦ ٠٥:٥٤:٠٧ ١١:٥٢:١١ ١٧:٤٩:٥١ ١٨:٠٦:٢٧ ٢٣:١٣:٥٩
٠٩ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٨:٠٧ ٠٥:٥٤:٣٧ ١١:٥١:٥٢ ١٧:٤٨:٤٢ ١٨:٠٥:١٨ ٢٣:١٣:٤٠
١٠ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٨:٣٨ ٠٥:٥٥:٠٧ ١١:٥١:٣٢ ١٧:٤٧:٣٣ ١٨:٠٤:١٠ ٢٣:١٣:٢١
١١ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٩:٠٩ ٠٥:٥٥:٣٧ ١١:٥١:١٣ ١٧:٤٦:٢٥ ١٨:٠٣:٠٢ ٢٣:١٣:٠٢
١٢ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٣٩:٣٩ ٠٥:٥٦:٠٧ ١١:٥٠:٥٤ ١٧:٤٥:١٧ ١٨:٠١:٥٤ ٢٣:١٢:٤٤
١٣ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٠:١٠ ٠٥:٥٦:٣٨ ١١:٥٠:٣٦ ١٧:٤٤:١٠ ١٨:٠٠:٤٧ ٢٣:١٢:٢٥
١٤ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٠:٤١ ٠٥:٥٧:٠٩ ١١:٥٠:١٨ ١٧:٤٣:٠٣ ١٧:٥٩:٤١ ٢٣:١٢:٠٧
١٥ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤١:١٢ ٠٥:٥٧:٤١ ١١:٥٠:٠٠ ١٧:٤١:٥٦ ١٧:٥٨:٣٥ ٢٣:١١:٤٩
١٦ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤١:٤٣ ٠٥:٥٨:١٢ ١١:٤٩:٤٣ ١٧:٤٠:٥٠ ١٧:٥٧:٣٠ ٢٣:١١:٣٢
١٧ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٢:١٤ ٠٥:٥٨:٤٥ ١١:٤٩:٢٧ ١٧:٣٩:٤٥ ١٧:٥٦:٢٥ ٢٣:١١:١٥
١٨ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٢:٤٥ ٠٥:٥٩:١٧ ١١:٤٩:١٠ ١٧:٣٨:٤٠ ١٧:٥٥:٢١ ٢٣:١٠:٥٨
١٩ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٣:١٦ ٠٥:٥٩:٥٠ ١١:٤٨:٥٤ ١٧:٣٧:٣٦ ١٧:٥٤:١٨ ٢٣:١٠:٤١
٢٠ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٣:٤٧ ٠٦:٠٠:٢٣ ١١:٤٨:٣٩ ١٧:٣٦:٣٢ ١٧:٥٣:١٥ ٢٣:١٠:٢٥
٢١ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٤:١٩ ٠٦:٠٠:٥٦ ١١:٤٨:٢٤ ١٧:٣٥:٢٩ ١٧:٥٢:١٣ ٢٣:١٠:١٠
٢٢ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٤:٥٠ ٠٦:٠١:٣٠ ١١:٤٨:١٠ ١٧:٣٤:٢٧ ١٧:٥١:١١ ٢٣:٠٩:٥٤
٢٣ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٥:٢٢ ٠٦:٠٢:٠٥ ١١:٤٧:٥٦ ١٧:٣٣:٢٥ ١٧:٥٠:١١ ٢٣:٠٩:٣٩
٢٤ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٥:٥٤ ٠٦:٠٢:٣٩ ١١:٤٧:٤٣ ١٧:٣٢:٢٤ ١٧:٤٩:١١ ٢٣:٠٩:٢٥
٢٥ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٦:٢٦ ٠٦:٠٣:١٤ ١١:٤٧:٣١ ١٧:٣١:٢٤ ١٧:٤٨:١٢ ٢٣:٠٩:١١
٢٦ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٦:٥٨ ٠٦:٠٣:٥٠ ١١:٤٧:١٩ ١٧:٣٠:٢٥ ١٧:٤٧:١٤ ٢٣:٠٨:٥٧
٢٧ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٧:٣٠ ٠٦:٠٤:٢٦ ١١:٤٧:٠٧ ١٧:٢٩:٢٦ ١٧:٤٦:١٧ ٢٣:٠٨:٤٤
٢٨ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٨:٠٢ ٠٦:٠٥:٠٢ ١١:٤٦:٥٦ ١٧:٢٨:٢٨ ١٧:٤٥:٢٠ ٢٣:٠٨:٣٢
٢٩ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٨:٣٥ ٠٦:٠٥:٣٩ ١١:٤٦:٤٦ ١٧:٢٧:٣١ ١٧:٤٤:٢٤ ٢٣:٠٨:٢٠
٣٠ مهر ١٤٠٢ ٠٤:٤٩:٠٨ ٠٦:٠٦:١٦ ١١:٤٦:٣٧ ١٧:٢٦:٣٥ ١٧:٤٣:٣٠ ٢٣:٠٨:٠٨

آبان

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٤٩:٤١ ٠٦:٠٦:٥٣ ١١:٤٦:٢٨ ١٧:٢٥:٤٠ ١٧:٤٢:٣٦ ٢٣:٠٧:٥٧
٠٢ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٠:١٤ ٠٦:٠٧:٣١ ١١:٤٦:١٩ ١٧:٢٤:٤٦ ١٧:٤١:٤٣ ٢٣:٠٧:٤٧
٠٣ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٠:٤٨ ٠٦:٠٨:٠٩ ١١:٤٦:١٢ ١٧:٢٣:٥٣ ١٧:٤٠:٥٢ ٢٣:٠٧:٣٧
٠٤ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥١:٢١ ٠٦:٠٨:٤٨ ١١:٤٦:٠٥ ١٧:٢٣:٠٠ ١٧:٤٠:٠١ ٢٣:٠٧:٢٨
٠٥ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥١:٥٥ ٠٦:٠٩:٢٧ ١١:٤٥:٥٩ ١٧:٢٢:٠٩ ١٧:٣٩:١١ ٢٣:٠٧:١٩
٠٦ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٢:٢٩ ٠٦:١٠:٠٧ ١١:٤٥:٥٣ ١٧:٢١:١٩ ١٧:٣٨:٢٣ ٢٣:٠٧:١٢
٠٧ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٣:٠٤ ٠٦:١٠:٤٧ ١١:٤٥:٤٩ ١٧:٢٠:٣٠ ١٧:٣٧:٣٥ ٢٣:٠٧:٠٤
٠٨ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٣:٣٩ ٠٦:١١:٢٧ ١١:٤٥:٤٥ ١٧:١٩:٤٢ ١٧:٣٦:٤٩ ٢٣:٠٦:٥٨
٠٩ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٤:١٤ ٠٦:١٢:٠٨ ١١:٤٥:٤٢ ١٧:١٨:٥٥ ١٧:٣٦:٠٤ ٢٣:٠٦:٥٢
١٠ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٤:٤٩ ٠٦:١٢:٤٩ ١١:٤٥:٣٩ ١٧:١٨:١٠ ١٧:٣٥:٢٠ ٢٣:٠٦:٤٧
١١ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٥:٢٤ ٠٦:١٣:٣١ ١١:٤٥:٣٨ ١٧:١٧:٢٥ ١٧:٣٤:٣٧ ٢٣:٠٦:٤٣
١٢ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٦:٠٠ ٠٦:١٤:١٣ ١١:٤٥:٣٧ ١٧:١٦:٤٢ ١٧:٣٣:٥٦ ٢٣:٠٦:٣٩
١٣ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٦:٣٦ ٠٦:١٤:٥٦ ١١:٤٥:٣٧ ١٧:١٦:٠٠ ١٧:٣٣:١٦ ٢٣:٠٦:٣٦
١٤ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٧:١٣ ٠٦:١٥:٣٩ ١١:٤٥:٣٨ ١٧:١٥:١٩ ١٧:٣٢:٣٧ ٢٣:٠٦:٣٤
١٥ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٧:٥٠ ٠٦:١٦:٢٢ ١١:٤٥:٤٠ ١٧:١٤:٤٠ ١٧:٣١:٥٩ ٢٣:٠٦:٣٣
١٦ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٨:٢٧ ٠٦:١٧:٠٦ ١١:٤٥:٤٣ ١٧:١٤:٠٢ ١٧:٣١:٢٣ ٢٣:٠٦:٣٣
١٧ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٩:٠٤ ٠٦:١٧:٥٠ ١١:٤٥:٤٧ ١٧:١٣:٢٥ ١٧:٣٠:٤٨ ٢٣:٠٦:٣٣
١٨ آبان ١٤٠٢ ٠٤:٥٩:٤٢ ٠٦:١٨:٣٤ ١١:٤٥:٥١ ١٧:١٢:٥٠ ١٧:٣٠:١٥ ٢٣:٠٦:٣٥
١٩ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٠:١٩ ٠٦:١٩:١٩ ١١:٤٥:٥٦ ١٧:١٢:١٦ ١٧:٢٩:٤٣ ٢٣:٠٦:٣٧
٢٠ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٠:٥٨ ٠٦:٢٠:٠٤ ١١:٤٦:٠٢ ١٧:١١:٤٣ ١٧:٢٩:١٢ ٢٣:٠٦:٤٠
٢١ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠١:٣٦ ٠٦:٢٠:٤٩ ١١:٤٦:٠٩ ١٧:١١:١٢ ١٧:٢٨:٤٣ ٢٣:٠٦:٤٣
٢٢ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٢:١٥ ٠٦:٢١:٣٥ ١١:٤٦:١٧ ١٧:١٠:٤٢ ١٧:٢٨:١٥ ٢٣:٠٦:٤٨
٢٣ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٢:٥٤ ٠٦:٢٢:٢١ ١١:٤٦:٢٦ ١٧:١٠:١٤ ١٧:٢٧:٤٩ ٢٣:٠٦:٥٣
٢٤ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٣:٣٣ ٠٦:٢٣:٠٧ ١١:٤٦:٣٥ ١٧:٠٩:٤٧ ١٧:٢٧:٢٤ ٢٣:٠٧:٠٠
٢٥ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٤:١٢ ٠٦:٢٣:٥٣ ١١:٤٦:٤٦ ١٧:٠٩:٢٢ ١٧:٢٧:٠١ ٢٣:٠٧:٠٧
٢٦ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٤:٥١ ٠٦:٢٤:٤٠ ١١:٤٦:٥٧ ١٧:٠٨:٥٨ ١٧:٢٦:٣٩ ٢٣:٠٧:١٥
٢٧ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٥:٣١ ٠٦:٢٥:٢٧ ١١:٤٧:٠٩ ١٧:٠٨:٣٦ ١٧:٢٦:١٩ ٢٣:٠٧:٢٣
٢٨ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٦:١١ ٠٦:٢٦:١٣ ١١:٤٧:٢٢ ١٧:٠٨:١٥ ١٧:٢٦:٠٠ ٢٣:٠٧:٣٣
٢٩ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٦:٥١ ٠٦:٢٧:٠٠ ١١:٤٧:٣٥ ١٧:٠٧:٥٦ ١٧:٢٥:٤٢ ٢٣:٠٧:٤٣
٣٠ آبان ١٤٠٢ ٠٥:٠٧:٣١ ٠٦:٢٧:٤٧ ١١:٤٧:٥٠ ١٧:٠٧:٣٨ ١٧:٢٥:٢٧ ٢٣:٠٧:٥٥

آذر

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٠٨:١١ ٠٦:٢٨:٣٤ ١١:٤٨:٠٥ ١٧:٠٧:٢٢ ١٧:٢٥:١٢ ٢٣:٠٨:٠٧
٠٢ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٠٨:٥١ ٠٦:٢٩:٢١ ١١:٤٨:٢١ ١٧:٠٧:٠٨ ١٧:٢٥:٠٠ ٢٣:٠٨:١٩
٠٣ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٠٩:٣١ ٠٦:٣٠:٠٧ ١١:٤٨:٣٨ ١٧:٠٦:٥٥ ١٧:٢٤:٤٩ ٢٣:٠٨:٣٣
٠٤ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٠:١١ ٠٦:٣٠:٥٤ ١١:٤٨:٥٥ ١٧:٠٦:٤٤ ١٧:٢٤:٣٩ ٢٣:٠٨:٤٨
٠٥ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٠:٥١ ٠٦:٣١:٤١ ١١:٤٩:١٣ ١٧:٠٦:٣٤ ١٧:٢٤:٣١ ٢٣:٠٩:٠٣
٠٦ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١١:٣٢ ٠٦:٣٢:٢٧ ١١:٤٩:٣٢ ١٧:٠٦:٢٦ ١٧:٢٤:٢٤ ٢٣:٠٩:١٩
٠٧ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٢:١٢ ٠٦:٣٣:١٤ ١١:٤٩:٥٢ ١٧:٠٦:١٩ ١٧:٢٤:٢٠ ٢٣:٠٩:٣٦
٠٨ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٢:٥٢ ٠٦:٣٤:٠٠ ١١:٥٠:١٣ ١٧:٠٦:١٤ ١٧:٢٤:١٦ ٢٣:٠٩:٥٣
٠٩ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٣:٣٢ ٠٦:٣٤:٤٦ ١١:٥٠:٣٤ ١٧:٠٦:١١ ١٧:٢٤:١٥ ٢٣:١٠:١٢
١٠ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٤:١٢ ٠٦:٣٥:٣١ ١١:٥٠:٥٦ ١٧:٠٦:١٠ ١٧:٢٤:١٥ ٢٣:١٠:٣١
١١ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٤:٥٢ ٠٦:٣٦:١٧ ١١:٥١:١٨ ١٧:٠٦:١٠ ١٧:٢٤:١٦ ٢٣:١٠:٥١
١٢ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٥:٣٢ ٠٦:٣٧:٠٢ ١١:٥١:٤١ ١٧:٠٦:١١ ١٧:٢٤:١٩ ٢٣:١١:١١
١٣ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٦:١١ ٠٦:٣٧:٤٦ ١١:٥٢:٠٥ ١٧:٠٦:١٥ ١٧:٢٤:٢٤ ٢٣:١١:٣٣
١٤ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٦:٥١ ٠٦:٣٨:٣١ ١١:٥٢:٢٩ ١٧:٠٦:٢٠ ١٧:٢٤:٣٠ ٢٣:١١:٥٥
١٥ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٧:٣٠ ٠٦:٣٩:١٤ ١١:٥٢:٥٤ ١٧:٠٦:٢٦ ١٧:٢٤:٣٨ ٢٣:١٢:١٧
١٦ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٨:٠٩ ٠٦:٣٩:٥٨ ١١:٥٣:٢٠ ١٧:٠٦:٣٤ ١٧:٢٤:٤٧ ٢٣:١٢:٤١
١٧ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٨:٤٧ ٠٦:٤٠:٤٠ ١١:٥٣:٤٦ ١٧:٠٦:٤٤ ١٧:٢٤:٥٨ ٢٣:١٣:٠٥
١٨ آذر ١٤٠٢ ٠٥:١٩:٢٥ ٠٦:٤١:٢٢ ١١:٥٤:١٢ ١٧:٠٦:٥٥ ١٧:٢٥:١٠ ٢٣:١٣:٢٩
١٩ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢٠:٠٣ ٠٦:٤٢:٠٤ ١١:٥٤:٣٩ ١٧:٠٧:٠٨ ١٧:٢٥:٢٤ ٢٣:١٣:٥٥
٢٠ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢٠:٤١ ٠٦:٤٢:٤٥ ١١:٥٥:٠٦ ١٧:٠٧:٢٣ ١٧:٢٥:٤٠ ٢٣:١٤:٢٠
٢١ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢١:١٨ ٠٦:٤٣:٢٥ ١١:٥٥:٣٤ ١٧:٠٧:٣٩ ١٧:٢٥:٥٦ ٢٣:١٤:٤٧
٢٢ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢١:٥٤ ٠٦:٤٤:٠٤ ١١:٥٦:٠٢ ١٧:٠٧:٥٦ ١٧:٢٦:١٥ ٢٣:١٥:١٣
٢٣ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢٢:٣٠ ٠٦:٤٤:٤٢ ١١:٥٦:٣١ ١٧:٠٨:١٥ ١٧:٢٦:٣٤ ٢٣:١٥:٤٠
٢٤ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢٣:٠٦ ٠٦:٤٥:٢٠ ١١:٥٧:٠٠ ١٧:٠٨:٣٦ ١٧:٢٦:٥٥ ٢٣:١٦:٠٨
٢٥ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢٣:٤٠ ٠٦:٤٥:٥٧ ١١:٥٧:٢٩ ١٧:٠٨:٥٨ ١٧:٢٧:١٨ ٢٣:١٦:٣٦
٢٦ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢٤:١٤ ٠٦:٤٦:٣٣ ١١:٥٧:٥٨ ١٧:٠٩:٢١ ١٧:٢٧:٤١ ٢٣:١٧:٠٤
٢٧ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢٤:٤٨ ٠٦:٤٧:٠٧ ١١:٥٨:٢٧ ١٧:٠٩:٤٥ ١٧:٢٨:٠٦ ٢٣:١٧:٣٣
٢٨ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢٥:٢١ ٠٦:٤٧:٤١ ١١:٥٨:٥٧ ١٧:١٠:١١ ١٧:٢٨:٣٢ ٢٣:١٨:٠٢
٢٩ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢٥:٥٢ ٠٦:٤٨:١٤ ١١:٥٩:٢٧ ١٧:١٠:٣٨ ١٧:٢٩:٠٠ ٢٣:١٨:٣١
٣٠ آذر ١٤٠٢ ٠٥:٢٦:٢٤ ٠٦:٤٨:٤٥ ١١:٥٩:٥٦ ١٧:١١:٠٧ ١٧:٢٩:٢٨ ٢٣:١٩:٠٠

دی

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ دی ١٤٠٢ ٠٥:٢٦:٥٤ ٠٦:٤٩:١٦ ١٢:٠٠:٢٦ ١٧:١١:٣٧ ١٧:٢٩:٥٨ ٢٣:١٩:٣٠
٠٢ دی ١٤٠٢ ٠٥:٢٧:٢٣ ٠٦:٤٩:٤٥ ١٢:٠٠:٥٦ ١٧:١٢:٠٨ ١٧:٣٠:٢٩ ٢٣:٢٠:٠٠
٠٣ دی ١٤٠٢ ٠٥:٢٧:٥٢ ٠٦:٥٠:١٣ ١٢:٠١:٢٦ ١٧:١٢:٤٠ ١٧:٣١:٠١ ٢٣:٢٠:٢٩
٠٤ دی ١٤٠٢ ٠٥:٢٨:١٩ ٠٦:٥٠:٤٠ ١٢:٠١:٥٥ ١٧:١٣:١٣ ١٧:٣١:٣٤ ٢٣:٢٠:٥٩
٠٥ دی ١٤٠٢ ٠٥:٢٨:٤٦ ٠٦:٥١:٠٥ ١٢:٠٢:٢٥ ١٧:١٣:٤٧ ١٧:٣٢:٠٨ ٢٣:٢١:٢٩
٠٦ دی ١٤٠٢ ٠٥:٢٩:١٢ ٠٦:٥١:٢٩ ١٢:٠٢:٥٥ ١٧:١٤:٢٣ ١٧:٣٢:٤٣ ٢٣:٢١:٥٩
٠٧ دی ١٤٠٢ ٠٥:٢٩:٣٦ ٠٦:٥١:٥٢ ١٢:٠٣:٢٤ ١٧:١٤:٥٩ ١٧:٣٣:١٩ ٢٣:٢٢:٢٩
٠٨ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٠:٠٠ ٠٦:٥٢:١٤ ١٢:٠٣:٥٣ ١٧:١٥:٣٦ ١٧:٣٣:٥٦ ٢٣:٢٢:٥٩
٠٩ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٠:٢٢ ٠٦:٥٢:٣٤ ١٢:٠٤:٢٢ ١٧:١٦:١٥ ١٧:٣٤:٣٣ ٢٣:٢٣:٢٩
١٠ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٠:٤٤ ٠٦:٥٢:٥٣ ١٢:٠٤:٥١ ١٧:١٦:٥٤ ١٧:٣٥:١٢ ٢٣:٢٣:٥٩
١١ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣١:٠٤ ٠٦:٥٣:١٠ ١٢:٠٥:١٩ ١٧:١٧:٣٤ ١٧:٣٥:٥٢ ٢٣:٢٤:٢٩
١٢ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣١:٢٣ ٠٦:٥٣:٢٦ ١٢:٠٥:٤٨ ١٧:١٨:١٥ ١٧:٣٦:٣٢ ٢٣:٢٤:٥٨
١٣ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣١:٤١ ٠٦:٥٣:٤٠ ١٢:٠٦:١٦ ١٧:١٨:٥٧ ١٧:٣٧:١٣ ٢٣:٢٥:٢٧
١٤ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣١:٥٨ ٠٦:٥٣:٥٣ ١٢:٠٦:٤٣ ١٧:١٩:٤٠ ١٧:٣٧:٥٤ ٢٣:٢٥:٥٧
١٥ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٢:١٣ ٠٦:٥٤:٠٥ ١٢:٠٧:١٠ ١٧:٢٠:٢٣ ١٧:٣٨:٣٧ ٢٣:٢٦:٢٥
١٦ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٢:٢٧ ٠٦:٥٤:١٥ ١٢:٠٧:٣٧ ١٧:٢١:٠٧ ١٧:٣٩:٢٠ ٢٣:٢٦:٥٤
١٧ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٢:٤٠ ٠٦:٥٤:٢٣ ١٢:٠٨:٠٤ ١٧:٢١:٥٢ ١٧:٤٠:٠٣ ٢٣:٢٧:٢٢
١٨ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٢:٥٢ ٠٦:٥٤:٣٠ ١٢:٠٨:٢٩ ١٧:٢٢:٣٧ ١٧:٤٠:٤٧ ٢٣:٢٧:٥٠
١٩ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٠٢ ٠٦:٥٤:٣٦ ١٢:٠٨:٥٥ ١٧:٢٣:٢٣ ١٧:٤١:٣٢ ٢٣:٢٨:١٧
٢٠ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:١١ ٠٦:٥٤:٣٩ ١٢:٠٩:٢٠ ١٧:٢٤:١٠ ١٧:٤٢:١٧ ٢٣:٢٨:٤٤
٢١ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:١٩ ٠٦:٥٤:٤٢ ١٢:٠٩:٤٤ ١٧:٢٤:٥٦ ١٧:٤٣:٠٢ ٢٣:٢٩:١١
٢٢ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٢٥ ٠٦:٥٤:٤٢ ١٢:١٠:٠٨ ١٧:٢٥:٤٤ ١٧:٤٣:٤٨ ٢٣:٢٩:٣٧
٢٣ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٣٠ ٠٦:٥٤:٤٢ ١٢:١٠:٣١ ١٧:٢٦:٣١ ١٧:٤٤:٣٤ ٢٣:٣٠:٠٢
٢٤ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٣٤ ٠٦:٥٤:٣٩ ١٢:١٠:٥٣ ١٧:٢٧:١٩ ١٧:٤٥:٢٠ ٢٣:٣٠:٢٧
٢٥ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٣٦ ٠٦:٥٤:٣٥ ١٢:١١:١٥ ١٧:٢٨:٠٧ ١٧:٤٦:٠٧ ٢٣:٣٠:٥٢
٢٦ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٣٦ ٠٦:٥٤:٢٩ ١٢:١١:٣٦ ١٧:٢٨:٥٦ ١٧:٤٦:٥٤ ٢٣:٣١:١٦
٢٧ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٣٥ ٠٦:٥٤:٢٢ ١٢:١١:٥٧ ١٧:٢٩:٤٤ ١٧:٤٧:٤١ ٢٣:٣١:٣٩
٢٨ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٣٣ ٠٦:٥٤:١٣ ١٢:١٢:١٧ ١٧:٣٠:٣٣ ١٧:٤٨:٢٨ ٢٣:٣٢:٠١
٢٩ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٢٩ ٠٦:٥٤:٠٣ ١٢:١٢:٣٦ ١٧:٣١:٢٢ ١٧:٤٩:١٥ ٢٣:٣٢:٢٣
٣٠ دی ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٢٤ ٠٦:٥٣:٥١ ١٢:١٢:٥٤ ١٧:٣٢:١١ ١٧:٥٠:٠٢ ٢٣:٣٢:٤٤

بهمن

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:١٧ ٠٦:٥٣:٣٧ ١٢:١٣:١١ ١٧:٣٣:٠٠ ١٧:٥٠:٤٩ ٢٣:٣٣:٠٤
٠٢ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣٣:٠٩ ٠٦:٥٣:٢٢ ١٢:١٣:٢٨ ١٧:٣٣:٤٩ ١٧:٥١:٣٦ ٢٣:٣٣:٢٤
٠٣ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣٢:٥٩ ٠٦:٥٣:٠٥ ١٢:١٣:٤٤ ١٧:٣٤:٣٨ ١٧:٥٢:٢٣ ٢٣:٣٣:٤٣
٠٤ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣٢:٤٨ ٠٦:٥٢:٤٧ ١٢:١٣:٥٩ ١٧:٣٥:٢٧ ١٧:٥٣:١١ ٢٣:٣٤:٠١
٠٥ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣٢:٣٥ ٠٦:٥٢:٢٧ ١٢:١٤:١٤ ١٧:٣٦:١٦ ١٧:٥٣:٥٨ ٢٣:٣٤:١٨
٠٦ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣٢:٢١ ٠٦:٥٢:٠٥ ١٢:١٤:٢٧ ١٧:٣٧:٠٥ ١٧:٥٤:٤٥ ٢٣:٣٤:٣٥
٠٧ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣٢:٠٥ ٠٦:٥١:٤٢ ١٢:١٤:٤٠ ١٧:٣٧:٥٤ ١٧:٥٥:٣١ ٢٣:٣٤:٥١
٠٨ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣١:٤٨ ٠٦:٥١:١٨ ١٢:١٤:٥٢ ١٧:٣٨:٤٣ ١٧:٥٦:١٨ ٢٣:٣٥:٠٦
٠٩ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣١:٢٩ ٠٦:٥٠:٥٢ ١٢:١٥:٠٣ ١٧:٣٩:٣١ ١٧:٥٧:٠٥ ٢٣:٣٥:٢٠
١٠ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣١:٠٩ ٠٦:٥٠:٢٥ ١٢:١٥:١٤ ١٧:٤٠:١٩ ١٧:٥٧:٥١ ٢٣:٣٥:٣٣
١١ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣٠:٤٧ ٠٦:٤٩:٥٦ ١٢:١٥:٢٣ ١٧:٤١:٠٨ ١٧:٥٨:٣٧ ٢٣:٣٥:٤٦
١٢ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣٠:٢٥ ٠٦:٤٩:٢٦ ١٢:١٥:٣٢ ١٧:٤١:٥٥ ١٧:٥٩:٢٣ ٢٣:٣٥:٥٨
١٣ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٣٠:٠٠ ٠٦:٤٨:٥٥ ١٢:١٥:٤٠ ١٧:٤٢:٤٣ ١٨:٠٠:٠٩ ٢٣:٣٦:٠٩
١٤ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٩:٣٤ ٠٦:٤٨:٢٢ ١٢:١٥:٤٧ ١٧:٤٣:٣١ ١٨:٠٠:٥٥ ٢٣:٣٦:١٩
١٥ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٩:٠٧ ٠٦:٤٧:٤٨ ١٢:١٥:٥٣ ١٧:٤٤:١٨ ١٨:٠١:٤٠ ٢٣:٣٦:٢٨
١٦ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٨:٣٨ ٠٦:٤٧:١٢ ١٢:١٥:٥٩ ١٧:٤٥:٠٥ ١٨:٠٢:٢٥ ٢٣:٣٦:٣٧
١٧ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٨:٠٩ ٠٦:٤٦:٣٦ ١٢:١٦:٠٤ ١٧:٤٥:٥١ ١٨:٠٣:١٠ ٢٣:٣٦:٤٤
١٨ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٧:٣٧ ٠٦:٤٥:٥٨ ١٢:١٦:٠٨ ١٧:٤٦:٣٨ ١٨:٠٣:٥٤ ٢٣:٣٦:٥١
١٩ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٧:٠٤ ٠٦:٤٥:١٨ ١٢:١٦:١١ ١٧:٤٧:٢٤ ١٨:٠٤:٣٩ ٢٣:٣٦:٥٧
٢٠ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٦:٣٠ ٠٦:٤٤:٣٨ ١٢:١٦:١٤ ١٧:٤٨:٠٩ ١٨:٠٥:٢٢ ٢٣:٣٧:٠٢
٢١ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٥:٥٥ ٠٦:٤٣:٥٦ ١٢:١٦:١٥ ١٧:٤٨:٥٥ ١٨:٠٦:٠٦ ٢٣:٣٧:٠٧
٢٢ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٥:١٨ ٠٦:٤٣:١٣ ١٢:١٦:١٦ ١٧:٤٩:٤٠ ١٨:٠٦:٤٩ ٢٣:٣٧:١٠
٢٣ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٤:٤٠ ٠٦:٤٢:٢٩ ١٢:١٦:١٦ ١٧:٥٠:٢٤ ١٨:٠٧:٣٢ ٢٣:٣٧:١٣
٢٤ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٤:٠١ ٠٦:٤١:٤٤ ١٢:١٦:١٦ ١٧:٥١:٠٨ ١٨:٠٨:١٤ ٢٣:٣٧:١٤
٢٥ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٣:٢٠ ٠٦:٤٠:٥٧ ١٢:١٦:١٤ ١٧:٥١:٥٢ ١٨:٠٨:٥٦ ٢٣:٣٧:١٥
٢٦ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٢:٣٨ ٠٦:٤٠:١٠ ١٢:١٦:١٢ ١٧:٥٢:٣٥ ١٨:٠٩:٣٨ ٢٣:٣٧:١٥
٢٧ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢١:٥٥ ٠٦:٣٩:٢١ ١٢:١٦:٠٩ ١٧:٥٣:١٨ ١٨:١٠:١٩ ٢٣:٣٧:١٥
٢٨ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢١:١١ ٠٦:٣٨:٣٢ ١٢:١٦:٠٥ ١٧:٥٤:٠١ ١٨:١١:٠٠ ٢٣:٣٧:١٣
٢٩ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:٢٠:٢٥ ٠٦:٣٧:٤١ ١٢:١٦:٠١ ١٧:٥٤:٤٣ ١٨:١١:٤١ ٢٣:٣٧:١١
٣٠ بهمن ١٤٠٢ ٠٥:١٩:٣٩ ٠٦:٣٦:٤٩ ١٢:١٥:٥٦ ١٧:٥٥:٢٤ ١٨:١٢:٢١ ٢٣:٣٧:٠٧

اسفند

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:١٨:٥١ ٠٦:٣٥:٥٧ ١٢:١٥:٥٠ ١٧:٥٦:٠٥ ١٨:١٣:٠١ ٢٣:٣٧:٠٤
٠٢ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:١٨:٠٢ ٠٦:٣٥:٠٣ ١٢:١٥:٤٤ ١٧:٥٦:٤٦ ١٨:١٣:٤٠ ٢٣:٣٦:٥٩
٠٣ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:١٧:١١ ٠٦:٣٤:٠٩ ١٢:١٥:٣٦ ١٧:٥٧:٢٧ ١٨:١٤:١٩ ٢٣:٣٦:٥٣
٠٤ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:١٦:٢٠ ٠٦:٣٣:١٤ ١٢:١٥:٢٩ ١٧:٥٨:٠٧ ١٨:١٤:٥٨ ٢٣:٣٦:٤٧
٠٥ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:١٥:٢٨ ٠٦:٣٢:١٧ ١٢:١٥:٢٠ ١٧:٥٨:٤٦ ١٨:١٥:٣٦ ٢٣:٣٦:٤٠
٠٦ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:١٤:٣٤ ٠٦:٣١:٢١ ١٢:١٥:١١ ١٧:٥٩:٢٥ ١٨:١٦:١٤ ٢٣:٣٦:٣٣
٠٧ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:١٣:٤٠ ٠٦:٣٠:٢٣ ١٢:١٥:٠٢ ١٨:٠٠:٠٤ ١٨:١٦:٥٢ ٢٣:٣٦:٢٤
٠٨ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:١٢:٤٥ ٠٦:٢٩:٢٤ ١٢:١٤:٥٢ ١٨:٠٠:٤٢ ١٨:١٧:٢٩ ٢٣:٣٦:١٥
٠٩ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:١١:٤٨ ٠٦:٢٨:٢٥ ١٢:١٤:٤١ ١٨:٠١:٢٠ ١٨:١٨:٠٦ ٢٣:٣٦:٠٦
١٠ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:١٠:٥١ ٠٦:٢٧:٢٥ ١٢:١٤:٣٠ ١٨:٠١:٥٨ ١٨:١٨:٤٣ ٢٣:٣٥:٥٥
١١ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:٠٩:٥٣ ٠٦:٢٦:٢٥ ١٢:١٤:١٨ ١٨:٠٢:٣٥ ١٨:١٩:١٩ ٢٣:٣٥:٤٤
١٢ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:٠٨:٥٤ ٠٦:٢٥:٢٣ ١٢:١٤:٠٦ ١٨:٠٣:١٢ ١٨:١٩:٥٥ ٢٣:٣٥:٣٣
١٣ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:٠٧:٥٤ ٠٦:٢٤:٢٢ ١٢:١٣:٥٣ ١٨:٠٣:٤٩ ١٨:٢٠:٣١ ٢٣:٣٥:٢١
١٤ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:٠٦:٥٣ ٠٦:٢٣:١٩ ١٢:١٣:٤٠ ١٨:٠٤:٢٦ ١٨:٢١:٠٧ ٢٣:٣٥:٠٨
١٥ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:٠٥:٥١ ٠٦:٢٢:١٦ ١٢:١٣:٢٧ ١٨:٠٥:٠٢ ١٨:٢١:٤٢ ٢٣:٣٤:٥٥
١٦ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:٠٤:٤٩ ٠٦:٢١:١٣ ١٢:١٣:١٣ ١٨:٠٥:٣٧ ١٨:٢٢:١٧ ٢٣:٣٤:٤١
١٧ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:٠٣:٤٥ ٠٦:٢٠:٠٩ ١٢:١٢:٥٩ ١٨:٠٦:١٣ ١٨:٢٢:٥٢ ٢٣:٣٤:٢٧
١٨ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:٠٢:٤١ ٠٦:١٩:٠٥ ١٢:١٢:٤٤ ١٨:٠٦:٤٨ ١٨:٢٣:٢٧ ٢٣:٣٤:١٢
١٩ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:٠١:٣٧ ٠٦:١٨:٠٠ ١٢:١٢:٢٩ ١٨:٠٧:٢٣ ١٨:٢٤:٠١ ٢٣:٣٣:٥٧
٢٠ اسفند ١٤٠٢ ٠٥:٠٠:٣١ ٠٦:١٦:٥٤ ١٢:١٢:١٤ ١٨:٠٧:٥٨ ١٨:٢٤:٣٥ ٢٣:٣٣:٤٢
٢١ اسفند ١٤٠٢ ٠٤:٥٩:٢٥ ٠٦:١٥:٤٩ ١٢:١١:٥٨ ١٨:٠٨:٣٢ ١٨:٢٥:١٠ ٢٣:٣٣:٢٥
٢٢ اسفند ١٤٠٢ ٠٤:٥٨:١٩ ٠٦:١٤:٤٣ ١٢:١١:٤٢ ١٨:٠٩:٠٦ ١٨:٢٥:٤٣ ٢٣:٣٣:٠٩
٢٣ اسفند ١٤٠٢ ٠٤:٥٧:١١ ٠٦:١٣:٣٦ ١٢:١١:٢٦ ١٨:٠٩:٤٠ ١٨:٢٦:١٧ ٢٣:٣٢:٥٢
٢٤ اسفند ١٤٠٢ ٠٤:٥٦:٠٣ ٠٦:١٢:٣٠ ١٢:١١:٠٩ ١٨:١٠:١٤ ١٨:٢٦:٥١ ٢٣:٣٢:٣٤
٢٥ اسفند ١٤٠٢ ٠٤:٥٤:٥٥ ٠٦:١١:٢٣ ١٢:١٠:٥٣ ١٨:١٠:٤٧ ١٨:٢٧:٢٤ ٢٣:٣٢:١٧
٢٦ اسفند ١٤٠٢ ٠٤:٥٣:٤٦ ٠٦:١٠:١٦ ١٢:١٠:٣٦ ١٨:١١:٢١ ١٨:٢٧:٥٧ ٢٣:٣١:٥٨
٢٧ اسفند ١٤٠٢ ٠٤:٥٢:٣٦ ٠٦:٠٩:٠٨ ١٢:١٠:١٨ ١٨:١١:٥٤ ١٨:٢٨:٣٠ ٢٣:٣١:٤٠
٢٨ اسفند ١٤٠٢ ٠٤:٥١:٢٦ ٠٦:٠٨:٠١ ١٢:١٠:٠١ ١٨:١٢:٢٧ ١٨:٢٩:٠٣ ٢٣:٣١:٢١
٢٩ اسفند ١٤٠٢ ٠٤:٥٠:١٥ ٠٦:٠٦:٥٣ ١٢:٠٩:٤٣ ١٨:١٢:٥٩ ١٨:٢٩:٣٦ ٢٣:٣١:٠٢

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.