دوراهک

» 2019 » دسامبر

پنجره ای قدیمی! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Panjareh.jpg

Ghalam ST, Dorahak, Bushehr, Iran

زیبایی بخش پارک! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Gol.jpg

GolestanBasij Park, Dorahak, Bushehr, Iran

درخت است! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Derakht.jpg

Ghalam ST, Dorahak, Bushehr, Iran

در کوچه! 25 دسامبر 2019

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/12/Dar-Koucheh.jpg

Imam Hossein ST, Dorahak, Bushehr, Iran

در عکس تو منم که دلم تنگ میشود
بر عکس من تویی که دلت سنگ میشود

ویروس انزوا به کمینم نشسته است
کم کم تمام حافظه ام هنگ میشود

از حد گذشته است نیازم به بودنت
دیدی به نان شب پدری لنگ میشود؟

خارک رسیده است کی از راه میرسی
کی دست من به دور تو “پرونگ” میشود”

اورانیوم غنی شده ی بیت آخرم
میترسم از شبی که سرت جنگ میشود

صبی خوش هن خدا گویا دیارن
همی دنیا قشنگ و نو نوارن
بلنداوه نمازوخن برو کار
که ایگن زندگی زنده به کارن

هوا شرجین و چاسم کشکنه هاده
و هم دنباز و شومم اشکنه هاده
بکو هم یاد پرگو و پیاز امشو
کمی گمنه بریز تو وردنه هاده

تش ایبارد هوا گرمن دوراهک
چقد گرمن مو که پختم تو آهک
تعجب کردسم امرو مو اینجا
به آدم های مغرور و مترسکبرچسب ها