دوراهک

» اشکفت ماما

این مکان که در پانزده کیلومتری شهرستان دیر و در حوالی شهر دوراهک واقع است یکی از جاذبه های طبیعی این منطقه از قدیم الایام به شمار میرود.
این مکان که در لفظ محلی منطقه به آن “اشکفت ماما” یا تنگه مادربزرگ گفته میشود دارای سنگ هایی به اشکال مختلف ، زیبا و جالبی است.
لازم به ذکر است مکان مذکور دارای هوای مطبوعی بوده که از قدیم محلی برای آسایش و آرامش مسافرانی که از نقاط مختلف می آمدند بوده است.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-1.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-2.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-3.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-4.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-5.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-6.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-7.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-8.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-9.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-10.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-11.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-12.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-13.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-14.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-15.jpg

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Eshkaft-Mama-16.jpgبرچسب ها