دوراهک

» حاج رسول عبدالهی

خوش خرک رنگاوده کبکاب دمبازن بیو
باغ ایروزا هوا آروم و دلوازن بیو
پنگ برحی زرد ری گردن شریتر از عسل
دونه ی سرخ خنیزی ، خاصوی نازن بیو
کد خشتی دونه لشتن مصلی عین او
باغبو سرحال و چاقن ساز او سازن بیو
بلبلی ری پنگ نخلی چسه و شعر ایخونت
سوزلشکی ری کناری غرق آوازن بیو
سوپری شی باغ بی ری بندری هر رو خدا
بسه پاطیلی رطب ری زین و پرگازن بیو
پا بیو معطل مکو امکرده چاست رنگنک
باغ پویا راه صافن بی دس اندازن بیوبرچسب ها